A "Hónap képe" kategóriái

 

 

2024. április

 

T - EMBER A GEOMETRIÁBAN
KM - kötetlen monokróm
KS - kötetlen színes

 

 

 

2024. május

T - PIROS
KM - kötetlen monokróm
KS - kötetlen színes

 

 

A "Hónap képe" nyertesei

 

2024. március:

2024 03 T Debreczeni Zsombor A To Holgye 

Debreczeni Zsombor - A Tó Hölgye
I. helyezett
kategória: tánc

 

2024 03 KM Debreczeni Zsombor Szisszonn attitud

Debreczeni Zsombor - Szisszonn attitűd
I. helyezett
kategória: kötetlen monokróm

 

2024 03 KS Debreczeni Zsombor Ritus 

Debreczeni Zsombor - Rítus
megosztott I. helyezett
kategória: kötetlen színes

 

 

2024 03 KS Kasztovszky Zsolt Naplemente a Spanyol lepcsonel

Kasztovszky Zsolt - Naplemente a Spanyol lépcsőnél
megosztott I. helyezett
kategória: kötetlen színes

  

 

 

 

Kőbányai Fotóklub

 fotoklub logo sotet 2

Klubfoglalkozások helye:

korosi logo

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

 időpontja:
minden hónap első és harmadik keddjén 18-20-ig
(részletek a Klub program menüpontban)
Klubfoglalkozásainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt!

Jelentkezés:
Szepesi Julianna klubvezetőnél
fotoklubkobanya@gmail.com

facebook:
www.facebook.com/fotoklubkobanya

 

 

MAFOSZ

 MAFOSZ

A Kőbányai Fotóklub a

Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének

a tagja.

Kérjük, támogasd a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségét adód 1%-ának felajánlásával.

A Mafosz adószáma:
19573975-1-13

 

Alapszabályzat


A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban működő Kőbányai Fotóklub alapszabálya

A klub célja:

1.A Fotóklub önképzőkör.
2.Célja a tagok önművelésének segítése elsősorban a vizuális kultúrában, azon belül is – kiemelten – a fotográfia területén.
3.Célja olyan alkotó közösséggé válni, mely nyitott a kortárs magyar- és nemzetközi fotóművészet eredményei iránt, és saját munkájában igyekszik magas szintű, esztétikailag és gondolatilag tartalmas és színvonalas munkákat produkálni.


4.Segíti tagjait, hogy egyéni és csoportos kiállításokon és egyéb publikálási lehetőségeken keresztül a nagyvilág számára is megmutatkozzanak mint alkotók.
5.A fotóklub a művelődési központban folyó kulturális munka egyik formája, ezért a művelődési központ vezetőségének ellenőrzése alatt dolgozik.

A fotóklub tevékenysége:

1.Rendszeres elméleti és gyakorlati foglalkozásokat szervez, melyeken megismerteti a tagokat a fényképezés gyakorlatával és esztétikájával.
2.A tehetséges tagokat pályázati és kiállítási képek készítésére ösztönzi.
3.Segíti a tagokat a helyes művészi kifejezési formák elsajátításában.
4.A fotóklubban folyó munka keretében gondoskodik a tagság általános műveltségének emeléséről.
5.A fotóklub tagjainak munkáiból rendszeresen kiállítást rendez.
6.Folyamatos klubéletet alakít ki a tagok kollektív szellemének erősítése céljából. A klubnapokon beszámolókat, vitákat, képes beszélgetéseket, fotósétákat, stb. tart, rendszeresen vendégelőadókat hív meg.
7.Fotó-, és képzőművészeti kiállítások látogatását is programjába illeszti.
8.Kapcsolatot épít más fotós körökkel, valamint a Művelődési Központ műkedvelő művészeti csoportjaival.

Tagsági feltételek:

1.A fotóklubnak tagja lehet minden magányszemély, aki a klub alapszabályát elfogadja, maga is tevékeny részt vállal a célok elérésében valamint az éves tagdíjat határidőre befizeti. 
2.A belépni szándékozót 5 képből álló portfoliója alapján a vezetőség javasolhatja a klub alkotói közé.
3.„Alkotó tag” lehet az a tag, aki rendszeres és magas szintű alkotó tevékenységet folytat, munkájával példát mutat és ösztönzi a többiek fejlődését.
4.Minden alkotó tagnak joga a „folyosógalérián” egyéni vagy csoportos kiállításban bemutatkozni, joga és kötelessége a Fotóklub kiállításain részt venni, valamint negyedévenként 1 db kiállítás szintű fotót a klub archívumába leadni.
5.Klubtagok a megállapított éves tagdíjat havi, negyedéves, féléves vagy éves bontásban előre fizetik. A fizetés gyakoriságát a fentiek szerint minden klubtag maga választhatja meg.

Működés:
A fotóklub vezetője és társadalmi vezetősége

1.A fotóklub vezető, a klub felelős szakmai vezetője. A működési szabályzat szellemében vezeti a klubot.
2.A klubvezetőt a klub tagsága választja meg négy évre, egyszerű többséggel.
3.A klubvezető választott tisztség, amelyet a Pataky Művelődési Központ igazgatója megerősít.
4.A fotóklub közvetlen irányítását a klub vezetője látja el. Munkájában a klub 3 tagú Társadalmi Vezetősége segíti, akiket a klubvezető önkéntes alapon választ a tagok közül.
5.A klubvezető feladata, hogy a társadalmi vezetőséggel együtt kidolgozza a klub munkatervét. Ez tartalmazza a rövid és hosszú távú célokat, legalább egy évadra kiterjedően. Ide értendők: a tagság részéről felmerült igények lehetőség szerinti kielégítése, a kiállítási terv elkészítése, oktatási terv készítése, fotóséták és kiscsoportos foglalkozások megszervezése (workshop), és igény esetén nyári fotóstábor szervezése,
a)figyelemmel kíséri és részt vesz a fotóklubot érintő minden olyan pénzszerzési pályázaton, ahol önállóan vagy a Pataky Művelődési Központtal együtt lehetőség van,
kellő információt nyújt és segíti a tagok felkészülését a fotópályázatokra
b)munkatervet a művelődési központ vezetősége elé terjeszti
c)feladata a munkaterv végrehajtásának irányítása.
A részfeladatokkal megbízhatja a vezetőségi tagokat, esetlegesen bármely más klubtagot, akik azt a legjobb tudásuk szerint teljesítik
d)figyelemmel kíséri és minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a klub tagjainak szakmai, művészeti továbbfejlődését.
6.A fotóklub a művelődési központban folyó kultúrális munka egyik formája, ezért a művelődési központ vezetőségének felügyelete mellett dolgozik.
7.A klubvezető minden év januárjában beszámol a tagságnak és a Pataky Művelődési Központ igazgatójának a munkaterv előző évi végrehajtásáról, a klub gazdálkodásáról és tételesen a befolyt pénz összegéről, eredetéről és felhasználásáról.
8.A tagság szavaz a beszámoló elfogadásáról, egyszerű többségi szavazással.
9. A vezetőség feladata a klubarchívum létrehozása és gondozása, az internetes megjelenés folyamatos biztosítása.
10.A klubvezetőnek – vagy az erre kijelölt személynek – pontosan kell vezetnie a Munkanaplót.


Klubtagok:

1.Joguk van a klub minden programján részt venni.
2.Javaslatokat tehetnek elméleti és konkrét kérdésekben egyaránt.
3.Szavazhatnak az éves beszámoló elfogadásáról.
4.Munkájukkal kötelesek az elfogadott célkitűzések elérését segíteni, a feladatok végrehajtásában aktívan közreműködni. Kötelesek betartani a klubélet etikai normáit.
5.A tagok egymás véleményét meghallgatják, a kritikai észrevételekre csak szakmai szinten reagálnak (aki kritikát mond, mondanivalóját szakmai érvekkel fejtse ki. Mindenki köteles mások munkáját tiszteletben tartani.)
6.Egyéni fejlődésük érdekében munkásságukról rendszeresen beszámolnak a fotóklubnak, bemutatott felvételeikkel.
7.A művelődési központ vezetőségének felkérésére, megbízására, társadalmi munkaként – nyersanyag biztosítása mellett - készítenek képeket a jelentősebb eseményekről, de nem kötelezhetők a hivatásos fényképész munkakörét kimerítő tevékenységre.
8.A klub felszerelését óvják és megőrzik, az okozott károkat megtérítik.
9.A megállapított tagdíjat pontosan fizetik.
10.A klub tagja kizárható, ha a működési szabályzat ellen súlyosan vét, magatartásával rontja a közösség szellemét.


A fotóklub gazdasági tevékenysége

1.A fotóklub működéséhez szükséges helyiséget és kiállítási lehetőségeket a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ biztosítja.
2.A befolyt tagdíj felhasználásáról a klubvezető kimutatást vezet és felhasználásáról a tagságnak év végén beszámol.

 

Budapest 2007. november 30.

 

fotoklubkobanya.hu